Home Stotram Mahishasura Mardini Stotram Lyrics – अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics – अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Hindi – ‘Aigiri Nandini Nanditha Medhini’ is a very popular Durga Devi Stotram. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur.

Aigiri Nandini Details:

  • Bhajan Title: Aigiri Nandini Nanditha Medhini
  • Singer: Rajalakshmee Sanjay
  • Lyrics: Adi Sankaracharya
  • Music: Sanjay Chandrasekhar
  • Language: Sanskrit
  • Producer: Rajjat barjatya

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi – Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Hindi

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते [ १ ]

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ।
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते [ २ ]

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते [ ३ ]

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते [ ४ ]

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते [ ५ ]

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । ६ ।

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । ७ ।

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । ८ ।

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । ९ ।

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १० ।

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । ११ ।

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १२ ।

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १३ ।

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १४ ।

शिव स्तोत्र की सारी लिरिक्स अर्थ सहित आपको यहाँ मिलेगी

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १५ ।

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे ।
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १६ ।

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १७ ।

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १८ ।

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । १९ ।

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । २० ।

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते । २१ ।

नवरात्रि 2023 की तारीखें – Navaratri 2023

दिनतिथिनवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अवतार
22 मार्चप्रतिपदाश्री शैलपुत्री पूजा
23 मार्चद्वितीयाश्री ब्रह्मचारिणी पूजा
24 मार्चतृतीयाश्री चंद्रघंटा पूजा
25 मार्चचतुर्थीश्री कुष्मांडा पूजा
26 मार्चपंचमीश्री स्कंद माता पूजा
27 मार्चषष्ठीश्री कात्यायनी पूजा
28 मार्चसप्तमीश्री कालरात्रि पूजा
29 मार्चअष्टमीश्री गौरी पूजा
30 मार्चनवमीराम नवमी, श्री सिद्धिदात्री पूजा
31 मार्चदशमीनवरात्रि व्रत समाप्त

अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स – Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

Suravara varshini durdara darshini
Durmukhamarshani harsha rathe,
Tribhuvana poshini Sankara thoshini
Kilbisisha moshini ghosha rathe.
Danuja niroshini Dithisutha roshini
Durmatha soshini Sindhu suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [2]

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha
Vana priya vasini Hasarathe,
Shikhari siromani thunga Himalaya
Srunga nijalaya madhyagathe.
Madhu Madure Mdhukaitabha banjini
Kaitabha banjini rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [3]

Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha shunda Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda
Paraakrama shunda mrugathipathe.
Nija bhuja danda nipaathitha khanda
Vipaathitha munda bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [4]

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha
Durdhara nirjjara shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva
Duthatkrutha pramadhipathe.
Duritha Dureeha dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [5]

Ayi saranagatha vairi vadhuvara
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi
Sirodhi krithamala shoolakare.
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [6]

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja
Samudhbhava sonitha bheejalathe.
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [7]

Dhanu ranushanga rana kshana sanga
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga
Rasadbhata shrunga hatavatuke.
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [8]

Suralalanaa tatatheyi tatheyi
Krtaabhinayodara nrtya-rate,
Krta kukuthah kukutho gaddadaadikataala
Kutuuhala gaanarate.
Dhudhukutta dhukkutta dhimdhimita
Dhvani dhiira mrdamga ninaadarate,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [9]

Shiv Tandav Stotram Lyrics hindi | शिव तांडव स्तोत्र

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha bhootha pathe.
Nadintha nataartha nadi nada nayaka
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [10]

Ayi sumana sumana
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani
Rajaneekaravakthra vruthe.
Sunayana vibhramarabhrama
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [11]

Sahitha maha hava mallama hallika
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika
Bhillika varga Vruthe.
Sithakruthapulli samulla sitharuna
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [12]

Avirala ganda kalatha mada medura
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi
Roopa payonidhi raja suthe.
Ayi suda thijjana lalasa manasa
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [13]

Kamala dalaamala komala kanthi
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama
Keli chalathkala hamsa kule.
Alikula sankula kuvalaya mandala
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [14]

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha
Ranchitha shaila nikunjakathe.
Nija guna bhootha maha sabari gana
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [15]

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura
Damsula sannka Chandra ruche.
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [16]

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe.
Suratha Samadhi samana Samadhi
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [17]

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth.
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [18]

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam.
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [19]

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe.
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [20]

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasirathe.
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha
durutha pamapakarute,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe. [21]

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Gujarati – મહિષાસુર મર્દિનિ સ્તોત્રમ્‌

મહિષાસુર મર્દિની સ્તોત્રમ સૌથી ચમત્કારિક અને શક્તિશાળી સ્તોત્રોમાંનું એક છે. તે દેવી દુર્ગાને સમર્પિત છે. તે ગુરુ આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું.

અયિગિરિ નંદિનિ નંદિત મેદિનિ વિશ્વ વિનોદિનિ નંદનુતે |
ગિરિવર વિંધ્ય શિરોઽધિનિવાસિનિ વિષ્ણુવિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકંઠ કુટુંબિનિ ભૂરિકુટુંબિનિ ભૂરિકૃતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧ ||

સુરવરવર્ષિણિ દુર્ધરધર્ષિણિ દુર્મુખમર્ષિણિ હર્ષરશે |
ત્રિભુવનપોષિણિ શંકરતોષિણિ કિલ્બિષમોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજનિરોષિણિ દિતિસુતરોષિણિ દુર્મદશોષિણિ સિંધુસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨ ||

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબ વનપ્રિયવાસિનિ હાસરતે |
શિખરિશિરોમણિ તુંગહિમાલય શૃંગનિજાલય મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુકૈટભગંજિનિ કૈટભભંજિનિ રાસરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૩ ||

અયિ શતખંડ વિખંડિતરુંડ વિતુંડિતશુંડ ગજાધિપતે |
રિપુગજગંડ વિદારણચંડ પરાક્રમશુંડ મૃગાધિપતે |
નિજભુજદંડ નિપાતિતખંડ વિપાતિતમુંડ ભટાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૪ ||

અયિરણદુર્મદ શત્રુવધોદિત દુર્ધરનિર્જર શક્તિભૃતે |
ચતુરવિચાર ધુરીણમહાશિવ દૂતકૃત પ્રમથાધિપતે |
દુરિતદુરીહ દુરાશયદુર્મતિ દાનવદૂત કૃતાંતમતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૫ ||

અયિ શરણાગત વૈરિવધૂવર વીરવરાભય દાયકરે |
ત્રિભુવનમસ્તક શૂલવિરોધિ શિરોઽધિકૃતામલ શૂલકરે |
દુમિદુમિતામર દુંદુભિનાદ મહોમુખરીકૃત તિગ્મકરે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૬ ||

અયિનિજહુંકૃતિ માત્રનિરાકૃત ધૂમ્રવિલોચન ધૂમ્રશતે |
સમરવિશોષિત શોણિતબીજ સમુદ્ભવશોણિત બીજલતે |
શિવશિવશિવ શુંભનિશુંભ મહાહવતર્પિત ભૂતપિશાચરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૭ ||

ધનુરનુસંગ રણક્ષણસંગ પરિસ્ફુરદંગ નટત્કટકે |
કનકપિશંગ પૃષત્કનિષંગ રસદ્ભટશૃંગ હતાબટુકે |
કૃતચતુરંગ બલક્ષિતિરંગ ઘટદ્ભહુરંગ રટદ્બટુકે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૮ ||

જયજય જપ્ય જયેજયશબ્દ પરસ્તુતિ તત્પરવિશ્વનુતે |
ઝણઝણ ઝિંઝિમિ ઝિંકૃતનૂપુર શિંજિતમોહિત ભૂતપતે |
નટિત નટાર્થ નટીનટનાયક નાટિતનાટ્ય સુગાનરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૯ ||

અયિ સુમન: સુમન: સુમન: સુમન: સુમનોહર કાંતિયુતે |
શ્રિતરજની રજનીરજની રજની રજનીકર વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમરાધિપતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૦ ||

સહિતમહાહવ મલ્લમતલ્લિક મલ્લિતરલ્લક મલ્લરતે |
વિરચિતવલ્લિક પલ્લિકમલ્લિક ઝિલ્લિકભિલ્લિક વર્ગવૃતે |
શિતકૃતફુલ્લ સમુલ્લસિતારુણ તલ્લજપલ્લવ સલ્લલિતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૧ ||

અવિરલગંડ ગલન્મદમેદુર મત્તમતંગજ રાજપતે |
ત્રિભુવનભૂષણ ભૂતકલાનિધિ રૂપપયોનિધિ રાજસુતે |
અયિ સુદતીજન લાલસમાનસ મોહનમન્મથ રાજસુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૨ ||

કમલદલામલ કોમલકાંતિલ કલાકલિતામલ ભાલલતે |
સકલવિલાસ કલાનિલયક્રમ કેલિચલત્કલ હંસકુલે |
અલિકુલસંકુલ કુવલયમંડલ મૌલિમિલદ્ભકુલાલિકુલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૩ ||

કરમુરલીરવ વીજિતકૂજિત લજ્જિતકોકિલ મંજુમતે |
મિલિતપુલિંદ મનોહરગુંજિત રંજિતશૈલ નિકુંજગતે |
નિજગુણભૂત મહાશબરીગણ સદ્ગુણસંભૃત કેલિતલે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૪ ||

કટિતટપીત દુકૂલવિચિત્ર મયૂખતિરસ્કૃત ચંદ્રરુચે |
પ્રણતસુરાસુર મૌલિમણિસ્ફુર દંશુલસન્નખ ચંદ્રરુચે |
જિતકનકાચલ મૌલિમદોર્જિત નિર્ભરકુંજર કુંભકુચે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૫ ||

વિજિતસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકસહસ્ર કરૈકનુતે |
કૃતસુરતારક સંગરતારક સંગરતારક સૂનુસુતે |
સુરથસમાધિ સમાનસમાધિ સમાધિસમાધિ સુજાતરતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૬ ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં સશિવે |
અયિકમલે કમલાનિલયે કમલાનિલય: સકથં ન ભવેત્‌ |
તવપદમેવ પરંપદમિત્યનુ શીલયતો મમ કિં ન શિવે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૭ ||

કનકલસત્કલ સિંધુજલૈરનુ સિંજિનુતેગુણ રંગભુવમ્‌ |
ભજતિ સકિં ન શચીકુચકુંભ તટીપરિરંભ સુખાનુભવમ્‌ |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાસિ શિવમ્‌ |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૮ ||

તવવિમલેંદુ કુલંવદનેંદુ મલંસકલં અનુકૂલયતે |
કિમુ પુરુહૂતપુરિંદુ મુખી સુમુખીભિરસૌ વિમુખીક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામધને ભવતિકૃપયા કિમુતક્રિયતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૧૯ ||

અયિમયિ દીનદયાલુતયા કૃપયૈવ ત્વયા ભવિતવ્યમુમે |
અયિ જગતોજનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિરતે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરીકુરુ તાદુરુતાપ મપાકુરુતે |
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || ૨૦ ||

સ્તુતિમિતિસ્તિમિતસ્તુ સમાધિના નિયમતોઽ નિયમતોનુદિનં પઠેત્‌ |
સરમયા રમયા સહસેવ્યશે પરિજનોહિ જનોઽપિ ચ સુખી ભવેત્‌ ||

|| ઇતિ શ્રી મહિષાસુર મર્દિનિ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્‌ ||

FAQ For Mahishasura Mardini Stotram

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता कौन है?

महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत के रचयिता श्री आदि शंकराचार्य हैं।।

महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ कब करना चाहिए?

दिन में कभी भी शांत चित्त होकर एकाग्र मन से महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ करें। सुबह का समय सबसे अच्छा होता हे

मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है?

महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुद मर्दिनी पड़ा

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम से क्या लाभ है?

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का दिल से पाठ करने से मन शनत हो जाता हे और जीवन में आने वाले भय और उदासी को दूर करता है ।

निष्कर्ष 

दोस्त! अगर आपको “Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Hindi” पसंद है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए गाने के बोल लाने के लिए प्रेरित करता है 

अगर आप अपने किसी पसंदीदा गाने के बोल चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बेझिझक बताएं हम आपकी ख्वाइस पूरी करने की कोशिष करेंगे धन्यवाद!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version