કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા – Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics

Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics - કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા

Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics from the Album Maa No Garbo. This Beautiful Garba is sung by Suresh Raval and Meena Patel. The music of this song is composed by Studio Sangeeta. Kesariyo Rang Tane Lagyo Garba has been launched on Youtube channel through label company Studio Sangeeta.

Gujarati Garba is a traditional folk dance form originating from the Gujarat state of India. It is usually performed during Navratri, the nine nights of worship of the Hindu goddess Durga.

Garba: Kesariyo Rang Tane Lagyo alya Garba Info:

Song:Kesariyo Rang Tane Lagyo
Album:Maa No Garbo
Singer(s):Suresh Raval & Meena Patel
Musician(s):Studio Sangeeta
Lyricist(s):Traditional
Genre:Bhajan
Label(©):Studio Sangeeta
Language:Gujarati and Hindi

केसरियो रंग तने लाग्योल्या गरबा – Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics in Hindi

केसरियो रंग तने, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तने, लाग्यो रे लॉल,
झीणी झीणी जारी ओ, मेलाओ ओला गरबा,
झीणी झीणी जारी ओ, मेला ओ रे लॉल,

केसरियो रंग तने, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल।।

आरासुर धामे घूमी, आव्यो आला गरबा,
आरासुर धामे, घूमी आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे, घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे, घुमयो रे लॉल,
अंबा माँ ने माथे, घुमयो ओला गरबा,
अंबा माँ ने माथे, घुमयो रे लॉल,

केसरियो रंग तनें, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल।।

पवागढ़ धामे घूमी, आव्यो एला गरबा,
पवगाढ़ धामे घूमी, आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे, घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे, घुमयो रे लॉल,
माँ काली ने माथे, घुमयो ओला गरबा,
माँ काली ने माथे, घुमयो रे लॉल,

केसरियो रंग तनें, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल।।

शंखल पूर घूमी, आव्यो अला गरबा,
शंखल पूर घूमी, आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे, घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे, घुमयो रे लॉल,
बहुचर माँ ने माथे, घुमयो ओला गरबा,
बहुचर माँ ने माथे, घुमयो रे लॉल,

केसरियो रंग तनें, लाग्योल्या गरबा,
केसरीयो रंग तने, लाग्यो रे लॉल।।

राज परा धामे घूमी, आव्यो अला गरबा,
राज परा धामे घूमी, आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे, घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे,घुमयो रे लॉल,
खोड़ल माँ ने माथे, घुमयो ओला गरबा,
खोड़ल माँ ने माथे, घुमयो रे लॉल,

केसरियो रंग तनें, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल।।

केसरियो रंग तनें, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल,
झीणी झीणी जारी ओ, मेलाओ ओला गरबा,
झीणी झीणी जारी ओ, मेला ओ रे लॉल,

केसरियो रंग तने, लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें, लाग्यो रे लॉल।।

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા લિરિક્સ – Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics in Gujarati

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ
કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ

અંબામાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
અંબામાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ
અંબામાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
અંબામાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ

કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ
કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ

આરાસુર ગામે પધરાયો અલ્યા ગરબા
આરાસુર ગામે પધરાયો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ
કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ

કાળકામાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
કાળકામાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ
કાળકામાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
કાળકામાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ

કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ
કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ

પાવાગઢ પધરાયો અલ્યા ગરબા
પાવાગઢ પધરાયો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ
કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ

બહુચરમાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
બહુચરમાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ
બહુચરમાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
બહુચરમાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ

કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ
કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ

સંખલપુર પધરાયો અલ્યા ગરબા
સંખલપુર પધરાયો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ
કોના કોના માથે ઘુમ્યો ઓલા ગરબા
કોના કોના માથે ઘુમ્યો રે લોલ

રાંદલમાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
રાંદલમાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ
રાંદલમાંની માથે ઘુમ્યો અલ્યા ગરબા
રાંદલમાંની માથે ઘુમ્યો રે લોલ

કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ
કિયા કિયા ગામ પધરાયો ઓલા ગરબા
કિયા કિયા ગામ પધરાયો રે લોલ

દડવા ગામે પધરાયો અલ્યા ગરબા
દડવા ગામે પધરાયો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રે લોલ 

Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics in English – કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો લિરિક્સ

Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,
Jheeṇaee Jheeṇaee Jaaree O,
Melaao Olaa Garabaa,
Jheeṇaee Jheeṇaee Jaaree O,
Melaa O Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,

Aaraasur Dhaame Ghoomee,Aavyo Aalaa Garabaa,
Aaraasur Dhaame,Ghoomee Aavyo Re Lol,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo ReLol,
Anbaa Maan Ne Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Anbaa Maan Ne Maathe,Ghumayo Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,

Pavaagaḍhx Dhaame Ghoomee,Aavyo Elaa Garabaa,
Pavagaaḍhx Dhaame Ghoomee,Aavyo Re Lol,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Re Lol,
Maan Kaalee Ne Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Maan Kaalee Ne Maathe,Ghumayo Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,

Shnkhal Poor Ghoomee,Aavyo Alaa Garabaa,
Shnkhal Poor Ghoomee,Aavyo Re Lol,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Re Lol,
Bahuchar Maan Ne Maathe,Ghumayo Olaa Garabaa,
Bahuchar Maan Ne Maathe,Ghumayo Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,

Raaj Paraa Dhaame Ghoomee,Aavyo Alaa Garabaa,
Raaj Paraa Dhaame Ghoomee,Aavyo Re Lol,
Konaa Konaa Maathe Ghumayo Olaa Garabaa,
Konaa Konaa Maathe,Ghumayo Re Lol,
Khodal Maan Ne Maathe Ghumayo Olaa Garabaa,
Khodal Maan Ne Maathe, Ghumayo Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,

Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tane,Laagyo Re Lol,
Jheeṇaee Jheeṇaee Jaaree O,
Melaa_o Olaa Garabaa,
Jheeṇaee Jheeṇaee Jaaree O,
Melaa O Re Lol,
Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba,
Kesariyo Rang Tanen,
Laagyo Re Lool..

Kesariyo Rang Tane Laagyo | કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા | Navratri Garba Song

YouTube Video: Kesariyo Rang Tane Lagyo Alya Garba

ગીત: કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા

  • આલ્બમ: મા નો ગરબો
  • ગાયક: સુરેશ રાવલ અને મીના પટેલ
  • સંગીતકાર: સ્ટુડિયો સંગીતા
  • ગીતકાર(ઓ): પરંપરાગત
  • પ્રકાર: ભજન
  • લેબલ(©): સ્ટુડિયો સંગીતા
  • ભાષા: ગુજરાતી અને હિન્દી

निष्कर्ष

दोस्त! अगर आपको “Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics” वाला यह आर्टिकल पसंद है तो कृपया इसे अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए गाने के बोल लाने के लिए प्रेरित करता है

हमे उम्मीद हे की आपको यह केसरियो रंग तने लाग्योल्या गरबा लिरिक्स (કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા લિરિક્સ) गीत पसंद आया होगा | अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दे और हमे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सके |

अगर आप अपने किसी पसंदीदा गाने के बोल चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बेझिझक बताएं हम आपकी ख्वाइस पूरी करने की कोशिष करेंगे धन्यवाद!🙏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here